jueves, 2 de enero de 2014

Sencilla interfaz gráfica para youtube-dl

' Gambas class file


Public Sub _new()

End

Public Sub Form_Open()

End

Public Sub btnDescargar_Click()
Shell "youtube-dl " & txtvideo.Text
End

Public Sub btnClear_Click()
  txtvideo.Clear
  txtvideo.SetFocus
End

Public Sub btnPegarPP_Click()
  Dim a As String
  a = Clipboard.Paste()
  txtvideo.Text = a
End

Código fuente: Gui_youtube-dl-0.0.1.tar.gz

No hay comentarios.:

Publicar un comentario